08.12.2023 r. Oddział Wrocławski PTTK oficjalnie podpisał Porozumienie

o współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Porozumienie przewiduje konsultowanie i opiniowanie koncepcji, projektów oraz realizacji inwestycji w dziedzinie:

 • gospodarki wodnej i ochrony wód,
 • instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i ogrzewania,
 • zachowania walorów przyrodniczych i krajoznawczych,
 • rozwiązań retencyjnych,
 • zastosowanie gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • poprawy jakości wód powierzchniowych oraz ochrony przyrody
 • rozwoju innowacyjnych technologii i materiałów konstrukcyjnych
  do wykonywania nowych oraz wzmacniania i napraw istniejących budowli hydrotechnicznych w obiektach oraz na terenach należących do Oddziału Wrocławskiego PTTK i obszarach przylegających do nich.

Ponadto planujemy:

 • wspólne projekty i prace badawczo-rozwojowe,
 • akcje edukacyjne i konferencyjne w zakresie popularyzacji ekologii, ochrony przyrody, krajoznawstwa i turystyki,
 • inicjowanie wspólnej tematyki prac dyplomowych inżynierskich
  i magisterskich,
 • angażowanie studentów w zadania inżynierskie i analityczne związane
  z obiektami i terenami PTTK.

W imieniu wydziału Inżynierii Środowiska Porozumienie podpisał Pan Dziekan dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak. Z ramienia PTTK Porozumienie podpisali Prezes Zarządu Oddziału Jan Kozdrowski i Skarbnik Zarządu Oddziału Alina Ogrodowczyk.

Scroll to Top